Kwartalnik Sądowy
Apelacji Gdańskiej

Informacje ogólne

Zasady redakcyjne

Procedura recenzowania

Procedura zabezpieczająca oryginalność artykułów naukowych

 

 

Informacje ogólne

 

 

Zapraszamy do nadsyłania artykułów, glos, recenzji, sprawozdań i innych opracowań poświęconych szeroko rozumiane tematyce prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Materiały należy składać w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej (wraz z płytą CD lub DVD) na adres redakcji. Do materiałów o charakterze naukowym należy dołączyć streszczenie w języku polskim o wielkości do 1.800 znaków. Tytuł i streszczenie podlegają tłumaczeniu na język angielski przez redakcję Kwartalnika.

Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych materiałów oraz ich redagowania i skracania. Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych.

 

 

Zasady redakcyjne

 

 

1. Autorzy powinni podać afiliację według wzoru:

[Stopień/Tytuł naukowy] [Imię Nazwisko]

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

 

[Stopień/Tytuł naukowy] [Imię Nazwisko]

Katedra Postępowania Karnego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

2. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (maksymalnie 1800 znaków).

 

3. Przykładowe odesłania w tekście głównym:

ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2012 r., II AKa 407/12

Dz. U. z 2010 r., Nr 123, poz. 2

Dz. Urz. UE L 239 z 22 września 2000 r., s. 19

imiona badaczy/autorów wspominanych po raz pierwszy rozwinięte, np. Jak zauważył Stanisław Waltoś…, dalej w tekście: S. Waltoś pisze, że

 

4. Przykładowe odesłania w przypisach:

M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 268–284

W. Sanetra, Swoboda decyzji sędziowskiej z perspektywy Sądu Najwyższego, [w:] W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010, s. 46

W. Świda, [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 624

E. Skowrońska-Bocian, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I: Komentarz, Warszawa 2004, s. 152

Z. Tobor, P. Żmigrodzki, A. Brodziak-Bielska, Co każdy prawnik o słownikach wiedzieć powinien, „Przegląd Sądowy” 2008, t. 7–8, s. 79–95

S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003

stosujemy ibidem, idem, ale nie stosujemy op.cit. (ze względu na wygodę czytelnika)

uchwała NSA z 24.11.2003 r., FPS 9/03, LEX nr 82474       

wyrok SN z 25.03.1958 r., I K 140/58, OSNPG 1959, nr 1, poz. 17

wyrok TSUE z 28.09.2006 r., C 150/05 Van Straaten, Zb. Orz., s. I-9327

wyrok SA w Poznaniu z 15.03.1995 r., II AKr 482/95, LEX nr 26262

wyroki SN: z 13.01.2005 r., II KK 499/04, OSNKW 2005, z. 2, poz. 18; z 9.11.2005 r., V KK 345/05, LEX nr 164326

 

 

Procedura recenzowania

 

 

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  3. Redakcja zmierza do wdrożenia zasady, zgodnie z którą autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  4. Recenzja sporządzana jest w formie pisemnej.
  5. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Kryteria dopuszczenia artykułu do publikacji są zawarte w formularzu recenzji dostępnym na stronie internetowej czasopisma.
  7. Lista recenzentów publikacji jest udostępniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
  8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i numerów czasopisma nie są ujawniane.

 

Formularz recenzji (standard single blind review).

Formularz recenzji (standard double blind review).

 

 

Procedura zabezpieczająca oryginalność artykułów naukowych

 

 

W celu zapewnienia wysokiej rzetelności naukowej redakcja Kwartalnika wdrożyła
i stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikowanych materiałów naukowych m.in. przez przeciwdziałanie zjawisku „ghostwriting” (wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jednego
z autorów lub bez wymienienia roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz zjawisku „guest authorship” (wskazanie jako autora lub współautora publikacji osoby, której udział jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca).

 

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym obowiązek ten spoczywa przede wszystkim
na autorze zgłaszającym manuskrypt.

2. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki stosowania tych praktyk będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja uzyskuje od autorów informację o źródłach finansowania publikacji,
w tym zwłaszcza o wkładzie finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej,
w tym zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ® 2015